Canal Ètic o Canal Intern d'Informació

GARATGE PLANA, S.A. informa als seus treballadors, proveïdors i totes aquelles persones que mantenen una relació laboral o professional amb l'empresa, que, d'acord amb la Llei 2/2023. de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, i amb la voluntat de garantir en tot moment el compliment de la normativa legal vigent, GARATGE PLANA SA ha implementat un Sistema Intern d'Informació (SII) regulat en la citada Llei, demostrant el seu compromís amb el foment d'una cultura basada en principis i valors ètics.

Dit SII comprèn, entre altres, un Canal obert de comunicació directa (CII) implementat per GARATGE PLANA, S. a. mitjançant el qual es podrà informar de presumptes irregularitats o infraccions penals, administratives greus o molt greus o sobre el Dret de la Unió Europea, que dins de l'activitat normal de l'empresa es detectin o se sospiti que s'estan produint. D'aquesta manera, el CII DE GARATGE PLANA, habilitat a aquest efecte 24 hores al dia 365 dies a l'any, és el següent:

 

 

https://intranet.canaldenuncies.com/ca/user/garatgeplana

 

Cal tenir en compte que el CII està regulat tant per la citada Llei com per la Política del SII, les Garanties i mesures de protecció de la persona informant i de la persona afectada per la informació, i el Procediment de gestió de les informacions rebudes, tots ells integrats en el SII de GARATGE PLANA, S.A.

 

Totes les comunicacions que es realitzin a través del CII, les dades facilitades i la identitat de les persones informants, seran tractades amb la màxima confidencialitat i privacitat, possibilitant el CII les informacions anònimes, d'acord amb la normativa legal vigent.

 

A més, es vetllarà i respectarà en tot cas el compromís de protecció a la persona informant, evitant tot tipus de conductes que puguin comportar represàlies contra els qui, de bona fe i sense faltar a la veritat, emetin qualsevol informació mitjançant el CII.

 LINK A LA POLÍTICA                                                                                       LINK A LES GARANTIES